Artikel: 1 Definities

1. Administratiekantoor de Fûke v.o.f., gevestigd te Harlingen, KvK-nummer 54334055, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten door of namens de opdrachtnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld.
3. De afnemer van een maandpakket ontvangt maandelijkse facturen met een vast bedrag.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken en de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
7. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde de intentie de aangiften van opdrachtgever tijdig en correct in te dienen. Indien opdrachtgever alle benodigde informatie echter niet uiterlijk 5 werkdagen voor het verstrijken van een termijn voor de betreffende BTW belastingaangifte beschikbaar heeft gesteld, kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet tijdig en correct in kunnen dienen van deze aangifte. Voor schenking- en succesiebelasting ligt deze termijn op 10 werkdagen en de informatie voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting dient uiterlijk 15 werkdagen voor het verstrijken van de uiterlijke aangiftedatum aangeleverd te zijn.
5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtnemer voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7: Looptijd van de overeenkomst

Een maandpakket is geheel naar wens van de opdrachtgever in te richten. Het pakket dat de opdrachtgever aanschaft heeft een minimale looptijd van 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 8: Overmacht

1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of
annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst betreffende een traject schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer zal volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende dienstverlening op locatie.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie,onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
6. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat maandelijks door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd.
7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
Bij beëindiging van de overeenkomst draagt opdrachtnemer er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan opdrachtgever worden geretourneerd.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
2. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan opdrachtnemer niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door opdrachtgever is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

Artikel 12: Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Opdrachtnemer streeft ernaar klachten binnen 30 kalenderdagen te beantwoorden.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.